Klub slovenských turistov Margecany

Štatistika

Kalendár

Odkazy

07.02.2009 13:06:23 - : Výbor OKST Margecany

Pozýva členov OKST Margecany na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa:14.2.2009 v zasadačke OcÚ Margecany prvé poschodie, o 17:00 hod.

PROGRAM: 1, otvorenie

2, správa o činnosti OKST za rok 2008

3, správa o hospodárení

4, správa revíznej komisie

5, plán činnosti na rok 2009

6, diskusia

7, voľba výboru a revíznej komisie

8, uznesenie

9, záver

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na úhradu členských príspevkov na rok 2009
04.01.2009 11:29:24 - : Ak nemate doteraz info, tak si chystajte clenske KST takto :

Ceny známok

nominálne; nákupu u RR KST

Deti do 15 rokov 1,00 € 0,50 €

Mládeµ 16 - 18 rokov 2,00 € 1,00 €

©tudenti 18 - 26 rokov 2,00 € 1,00 €

Dospelí 19 - 60 rokov 5,00 € 2,50 €

Seniori 61 - 70 rokov 2,00 € 1,00 €

Seniori 71 a viac rokov 0,50 € 0,25 €

Rozdiel je ziskom vasho odboru - klubu turistiky !

Schvalene VZ KST ( jun ) a UR KST ( december ) 2008.

opis: internet
20.12.2008 06:15:34 - : VÝBOR KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV v MARGECANOCHPOZÝVAPriateľov zimnej turistiky a Silvestrovských výstupov na „ 24. ročník SILVESTROVSKÉHO výstupu na Roháčku 1028 mnm.Dňa 31.12.2008- streda prezentácia Hostinec pod orechom od 7:00 hod

Odchod autobusov na Strelnicu – kameňolom

o 9:00 mimoriadny BUS

o 9:15 prav. Spoj SADObčerstvenie Lahôdky a Hostinec pod orechom po zostupeInformácie

Predseda KST- Ján Hajduk mob:0905370201

Podpredseda Pavol Rendoš mob:0905528306A vo vývesnej skrinke KST pri zdravotnom stredisku v Margecanoch

Tešíme sa na stretnutie s vami priatelia v posledný deň roka 208Upozornenie: každý účastník výstupu zodpovedá za svoju bezpečnosť, za bezpečnosť detí zodpovedajú rodičia alebo právny zástupcovia.

"administrátor"
13.12.2008 08:04:17 - : Na Vianoce a roku Novom, prajeme Vám na stokrát.

Teplé slnko nad domovom, vždy čistý chodník,dobré skutky s dobrým slovom, zdravie, šťastie akurát, aby Vás mal každý rád.Hviezda na nebi svieti a deň za dňom letí.

Do štedrého dňa je už len krok, tak Vám želám nádherné Vianoce a šťastný Nový rok.Na jedličke sviečky svietia v jasličkách leží Božie dieťa.

Nech Vás jeho láska hreje, v žiali i v tmách beznádeje.

Do srdca duší Vašich vloží radosť, šťastie, pokoj Boží.Spokojne Vianoce a šťastný Nový rok "všetkým kamarátom a ľuďom dobrej vôle" praje Jožo Halcin